▶全國福傳大會祈禱文-越文

KINH CẦU CHO ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO TẠI ĐÀI LOAN

Lạy Chúa Giêsu/ trước khi về trời/ Chúa đã nói với các Tông đồ rằng/: “Các con hãy đi khắp cùng thế giới/ loan báo Tin mừng cho muôn loài thọ tạo”/ Chúng con muốn tiếp tục sứ mạng này/ nhưng lạy Chúa/ chúng con thừa nhận mình yếu đuối và khốn khó./Trong giờ phút chúng con cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại Đài Loan này/ như Chúa đã phán/: “Anh em hãy xin thì sẽ được”/  xin Cha sai Thánh Thần Chúa đến/ soi sáng tư tưởng/ lời nói và việc làm của chúng con/ để chúng con nên giống Chúa mọi đàng/ phù hợp với thánh ý Chúa Cha/ để có đủ sức mạnh và hiệu quả đem Tin mừng đến cho mọi loài thọ tạo/ cùng nhau tuyên nhận Chúa duy nhất là Đường là Sự thật và là Sự sống/

Lạy  Chúa Giêsu/ trong công cuộc truyền giáo này/  xin thương hướng dẫn chúng con/ như xưa Chúa đã hướng  dẫn các Môn đệ yêu dấu/ Dưới sự dẫn dắt của Chúa và qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria/ để cùng nhau tiến bước/ đẹp thay những bước chân rao giảng Tin mừng/

Lạy Mẹ Maria/ Mẹ Giáo hội/ cầu cho chúng con. Lạy Thánh Phanxicô Xaviê/ cầu cho chúng con.

Lạy Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu/ cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.